Kyse on arvoista

Etsi ehdokas, jonka kanssa arvosi kohtaavat.

Vaaliteemat

Mieti haluatko äänestää sellaista ehdokasta, joka ajaa vain sinun etuasi – Vai sellaista, joka ajaa meidän kaikkien etua? Uskon, että seuraavat asiat hyödyttävät meitä kaikkia. Siksi haluan edistää niitä Suomessa ja puolueeni SDP:n sisällä.liikuntaa

Hyvinvointi on minulle kehon ja mielen tasapainoa. Koko kansan hyvinvointia voidaan tukea riittävällä vastikkeellisella sosiaaliturvalla, terveydenhuollolla ja saavutettavilla tukipalveluilla, jotka eivät stigmatisoi tuen hakijaa. Kaikilla suomalaisilla tulisi olla tasavertainen mahdollisuus päästä sujuvasti terveydenhuollon piiriin. Tehokas ja potilaan yksilönä huomioiva terveydenhuolto ei saa olla vain sen eliitin ilo, jolla on varaa käyttää yksityisiä palveluita. Terveydenhuollon rahoitus on yksikanavaistettava. Erillinen Kelan rahoituskanava terveydenhuollolle täytyy purkaa.

Etenkin ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sekä terveysneuvontaan ja -kasvatukseen tulee panostaa. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon laiminlyönnin me kaikki muuten maksamme lopulta veroistamme. Liikunta-alan ammattilaisena näen myös liikunnan kansanterveydellisen ja yhteisöllisyyden roolin merkittävänä. Liikunnan tulisikin olla poikkileikkaavaa toimintaa ja jalkautua jokaiselle hallinnonalalle. Tämä toteutetaan esimerkiksi tarjoamalla työttömille maksutonta liikuntaa, tekemällä opiskelijaliikunnasta huolehtimisen korkeakoulun lakisääteiseksi, rahoitusperustaiseksi tehtäväksi sekä lisäämällä työpaikkaliikuntaa – ja ergonomiaa. Parhaimmillaan liikunta ehkäisee syrjäytymistä ja tuo jokaiselle meistä lisää elinvuosia.

Mielenterveyspalveluihin tulee lisätä varoja. Kuntoutuskäytäntöjä tulee yhtenäistää ja rahoitusjärjestelmä yksikanavaistaa. Seuraavan kymmenen vuoden tavoitteeksi tulee ottaa mielenterveyssyistä aiheutuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän puolittaminen. Yhteiskunnan tulee kustantaa riittävä psykoterapia kaikille, jotka sitä lääketieteellisin perustein tarvitsevat ja ovat siihen halukkaita.

Nuorten osallisuutta tuetaan nuorisotakuun vahvistamisella, mutta myös kannustamisella kansalaisaktiivisuuteen. Kannatan äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen. Tälläkin hetkellä vastasyntyneen voi liittää kirkkoon syntyessään ja nuori voi itse liittyä esimerkiksi poliittiseen puolueeseen jo 15-vuotiaana. Miksei hän voisi myös äänestää ja osallistua yhteiskuntamme toimintaan aktiivisena kansalaisena?

Opiskelevia nuoria tulee tukea ja heidän oikeusturvansa tulee toteutua. Suomeen tulee luoda oppilas- ja opiskelija-asiavaltuutetun tehtävä, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista. Mitään opiskelijaa koskevia toimenpiteitä ei saa aloittaa ilman, että opiskelija on tietoinen tästä. Opiskelijalla on oikeus tietää, missä henkilörekistereissä hänestä on tietoja ja hänellä tulee olla pääsy näihin rekistereihin. Myös nuorisovaltuustojen asema tulee kirjata lakiin.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet tulee olla monipuolisia ja edullisia. Vanhempien sosioekonominen asema ei saa vaikuttaa nuoren harrastusmahdollisuuksiin, vaan kaikilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua.

vote16

2014_10_työväenhuumonen_haalarimerkki
Suomen on tuettava yrittäjien mahdollisuuksia liiketoimintansa kasvattamiseen. Yritysten ALV-rajaa on nostettava, jolloin kaikkein pienempien yritysten – kuten parturi-kampaajien ja käsityöläisten – toiminta helpottuisi. Yrittäjien sairasloman omavastuuajasta on poistettava kolme päivää ja epäkohdat yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvassa on korjattava. Jokaisella yrittäjällä ei tule olla pelkästään mahdollisuus onnistua, mutta myös epäonnistua. Suomalaisen sosiaaliturvan tulisi ulottua myös pk-yrittäjiin.
Itsensätyöllistäjille ja pienyrittäjille tulee luoda parempia sosiaalisia turvaverkkoja ja parantaa pienyrittäjän asemaa yksilönä yrityksensä palveluksessa. Myös ensimmäisen työntekijän palkkauskynnystä on alennettava tinkimättä työntekijän oikeuksista. Omaan yritykseen investoiminen on tehtävä verotuksellisin keinoin nykyistä kannattavammaksi.
Freelance-yrittäjien tasa-arvoa on edistettävä. Jos palkansaajanaisen euro on keskimäärin 80 senttiä, freelance-naisen euro on 64 senttiä. Puuttumalla yrittäjyyteen liittyviin ongelmiin voidaan lasikattoja purkaa laajasti kaiken työn ja yrittäjyyden piiristä.

Ihmisoikeudet ovat jakamattomia. Kaikkeen syrjintään tulisi lain silmissä olla nollatoleranssi. Oikeus elämään, henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja, omaisuuden suoja, sananvapaus, mielipiteenvapaus, uskonnonvapaus, kokoontumisvapaus, liikkumisvapaus ja järjestäytymisen vapaus sekä oikeus avioliittoon, äänioikeus, oikeus työhön ja toimeentuloon, perusopetukseen, terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä välttämättömään sosiaaliturvaan ovat kaikkien ihmisten oikeuksia. Suomi saa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta enemmän langettavia päätöksiä kuin kaikki muut pohjoismaat yhteensä – näin ei voi jatkua.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa tulee edistää ja lasikattoja murtaa määrätietoisesti. Suomessa tulee tunnustaa kolmas sukupuoli ja taata yhtäläiset oikeudet kaikille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille.

Koskemattomuuden loukkauksiin liittyvää lainsäädäntöä tulee tiukentaa. Seksuaalirikoslakia muutettiin oikeudenmukaisemmaksi edellisillä hallituskaudella, mutta siinä on yhä puutteita. Raiskauksesta voidaan kuitenkin edelleen antaa alempi tuomio, mikäli raiskaaja esimerkiksi pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen muulla kuin väkivallalla uhaten tai teko on muuten kokonaisuutena arvostellen ”vähemmän vakava”. Seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskauksen tunnusmerkistöt ovat osittain päällekkäiset. Tämä heikentää merkittävästi erityisesti laitoksissa asuvien vammaisten naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaa.

Osa seksuaalisena hyväksikäyttönä rangaistavista teoista koskee tilanteita, joissa tekijä pakottaa uhrin sukupuoliyhteyteen valta-asemaansa hyväksikäyttäen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa henkilö asuu laitoksessa tai tilanteet, joissa uhri on tekijästä erityisen riippuvainen, kuten vaikeavammaiset ja eri tavoin henkisesti toimintarajoitteiset naiset ja tytöt voivat usein olla.

Ketään ei tule syrjiä uskonnon tai uskonnottomuuden perusteella. Ainut tapa turvata valtion ja hallinnon puolueeton suhtautuminen uskontoihin on erottaa kirkko valtiosta.

Suomessa on yhä lakeja, jotka sortavat vähemmistöjä, kuten nykyinen translaki pakkosterilisointeineen. Myös tasa-arvoinen avioliittolaki on uhattuna konservatiivisten voimien edessä. Vammaisten asemaa heikennetään jatkuvasti löyhentämällä esteettömyyssäädöksiä. Jokaisella maailman kansalaisella tulisi olla oikeus elää täysipainoista ja yhdenvertaista elämää.

Elämän autonomian lisäksi jokaisella tulisi olla oikeus ihmisarvoiseen kuolemaan. Kannatan eutanasian eli armokuoleman tvlaillistamista Suomessa. Ei voi olla niin, että kärsivällä lemmikilläkin on enemmän oikeuksia kuin kärsivällä ihmisellä.