Blogi: Vihapuhe on vihateko

Julkaistu SAKKI ry:n blogissa 4.10.2017.

Myös sanat ovat tekoja. Suojele sanan­va­paut­ta­si — torju viha­pu­het­ta! #torjun­vi­ha­pu­het­ta

“Ei haukku haavaa tee” on histo­rial­li­sen huono sanan­par­si, jolla oikeu­te­taan jopa laiton­ta ilmai­sua arjes­sam­me. Sanat ovat tekoja. Vihapuhe on viha­te­ko ja myös verbaa­li­nen väki­val­ta jättää syviä arpia, vaik­kei­vat ne heti näkyi­si­kään iholla.

Vihapuhe on ilmai­sua, joka levit­tää, lietsoo, edistää tai oikeut­taa etnistä vihaa, ulko­maa­lais­vas­tai­suut­ta tai muuta vihaa, joka pohjaa suvait­se­mat­to­muu­teen.

Vihapuheella pyri­tään leimaa­maan koko­nai­sia ihmis­ryh­miä ja pelot­te­le­maan heitä hiljai­sik­si. Sananvapaus kuuluu ihan kaikil­le, mutta viha­pu­he vaaran­taa sanan­va­pau­den. Vihapuheeseen puut­tu­mi­nen ei ole sanan­va­pau­den vastus­ta­mis­ta, vaan sen turvaa­mis­ta.

 

Check-list: Miten suojelen itseäni ja muita vihapuheelta?

  • Aloita itses­tä­si! Mieti miten ilmai­set asioita. Kehtaisitko sanoa kasvo­tus­ten tutulle tai tunte­mat­to­mal­le ihmi­sel­le saman asian, jonka juuri olet kirjoit­ta­mas­sa someen? Seisotko sano­je­si takana vielä huomen­na? Entä kuukau­den tai vuoden päästä? Muista myös anteek­si­pyy­tä­mi­sen jalo taito, jos sanot tai kirjoi­tat jotakin harkit­se­ma­ton­ta. Me kaikki teemme joskus virhei­tä.
  • Puutu! Möyhöttikö se sama opis­ke­lu­ka­ve­ri taas kahvi­tauol­la jotain rasis­tis­ta? Älä vaikene, vaan huomau­ta asiasta. Teet samalla palve­luk­sen kave­ril­le, joka ei ole vielä ihan tajun­nut, että tuol­lai­nen käytös ei ole ok. Koskaan.
  • Kirjoittiko kave­ri­si jotakin ennak­ko­luu­lois­ta ja aggres­sii­vis­ta someen? Huomauta siitä. Joskus enter-herkkyytemme yllät­tää meistä maltil­li­sim­mat­kin some­so­tu­rit, joil­loin on hyvä, kun kaveri raken­ta­vas­ti huomaut­taa, ettei tuol­lai­nen kommen­toin­ti ole ok.
  • Uskalla blokata! Kadulla sinun ei tarvit­se jäädä kiltis­ti kuun­te­le­maan solvauk­sia tai rasis­tis­ta verbaa­liok­sen­nus­ta, ja sama pätee inter­ne­tiin: Sinun ei tarvit­se sietää aggres­sii­vis­ta älämö­löä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa­kaan. Ei-toivotut tilit esimer­kik­si Facebookissa ja Twitterissä voi blokata tai hiljen­tää. Blokkaaminen pienen­tää myös trolli- ja viha­ti­lien yleisöä ja tavoit­ta­vuut­ta sekä viestii algo­rit­meil­le ei toivo­tus­ta sisäl­lös­tä. Kaikki voittaa!